Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystembfstop has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/system/bfstop/bfstop.php on line 18
Zaczyna się wizyta studentów!


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentselect_simplyviewer has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/content/select_simplyviewer/select_simplyviewer.php on line 20

STUDY TOURS TO POLAND 2011


Jedenaścioro studentów z Rosji, Ukrainy i Mołdawii właśnie zaczyna swoją wizytę studyjną w Łodzi. Studenci zobaczą w Łodzi studio telewizyjne TV TOYA oraz studia nagraniowe Radia Żak, poznają redakcję Tygodnika Angora, wybiorą się do miejsc kultury Łodzi i Warszawy, m.in. na Jam Session w Klubie Wytwórnia. Studenci wezmą udział w wydarzeniach Europejskiego Tygodnia Młodzieży – flash mobie, debacie z przedstawicielami wszystkich sektorów gospodarki oraz w pikniku integracyjnym w klubie Jazzga. W czasie wizyty młodzi ludzie poznają pracę urzędników i polityków różnych szczebli „od kuchni”- od lokalnego szczebla (rada osiedla), przez samorząd, aż do struktur państwowych – zwiedzając Sejm, Senat i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Będą mieli okazję spotkać się z panią  Barbarą Szymborską Biuro ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, wezmą udział w specjalnych wykładach przygotowanych dla nich przez wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego. Goście ze Wschodu posmakują polskich potraw i skosztują studenckiego życia – przecież w trakcie ich wizyty odbywać się będą Juwenalia! W trakcie ich wizyty planowane jest także spotkanie otwarte i pokaz filmowy – informacji o tym szukajcie na www.ferso.org oraz www.mlodziez.edu.pl


 

Celem programu Study Tours to Poland jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach byłego bloku wschodniego, przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem. Istotnym zadaniem programu jest udział w kształtowaniu nowych elit i liderów intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na wartości świata zachodniego, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie majowej wizyty w Łodzi studenci będą mieli okazję poznać polskie środowiska akademickie, organizacje obywatelskie, spotkać się z liderami życia publicznego, wziąć udział w wykładach, warsztatach, debatach i imprezach kulturalnych.


Program sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA/STP - Wizyty Studyjne w Polsce 2011, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fundację "Borussia".STUDY TOURS TO POLAND 2011

16-27 maja 2011

Студийный визит студентов из Украины, России и Молдовы в рамках программы в днях 16-27 мая 2011 г.

Событие это обнимает двенадцатодневной студийный визит, отмечающихся , русских , украинских и молдавских студентов.

Главная цель программы Study Tours to Poland -поддержка демократических и свободных рыночных изменений в странах бывшего восточного блока, прежде всего через деление польским опытом. Существенным заданием программы является участие в формообразовании новых элит и интеллектуальных, хозяйственных и политических, открытых на стоимости западного мира, готовых и дееспособных в рыночной экономикe а также гражданском обществe в интересах демократии лидеров.

Во время майского визита в Лодзь студенты должны смогут узнать польские академические среды, гражданские организации, встретиться с лидерами публичной жизни, принять участие в лекциях, мастерских, дебатах и культурных мероприятиях.


Двенадцать студентов увидит в Лодзе телевизионное студию  ТВ ТОИА а также студии Радио Жак, узнает редакцию Еженедельника Aнгора, соберется в места культуры Лодзи и Варшавы, в т.ч. на Ям Сессион в Клубе Завод. Студенты примут участие в событиях Европейской Недели Молодежи – флашмобе, дебате, с представителями всех секторов экономики и интеграционном пикнике. Во время визита молодые люди узнают труд служащих и политиков разных ступеней  -  от местной ступени (совет микрорайона), через самоуправление, аж по государственные структуры – посещая Сейм, Сенат и Канцелярию Председателя Совета Министров. Примут участие в специальных лекциях, приготовленных для них проподавательями Лодзинского Университета. Гости из Востока познакомятся с польской едой и студенческой жизьню – ведь в процессе их визитa будут  происходить студенческие Праздники! В процессе их визитa планируется также открытая встреча и кинематографический показ – информации об этом ищите на сайтах www.ferso.org а также www.mlodziez.edu.pl


Программа финансируется Польско-американским Фондом Свободы.

TŁUMACZENIE na rosyjski: EWELINA ŻAŁOBA, wolontariuszka w czasie wizyty studyjnej w Łodzi dniach 16-27 maja 2011.


Program sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA/STP - Wizyty Studyjne w Polsce 2013, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fundację "Borussia".