Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystembfstop has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/system/bfstop/bfstop.php on line 18
Strażnicy dziedzictwa kultury i przyrody


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentselect_simplyviewer has a deprecated constructor in /home/ferso/domains/ferso.org/public_html/plugins/content/select_simplyviewer/select_simplyviewer.php on line 20

Strażnicy dziedzictwa kultury i przyrody

 

"The World Around My House - I know about it and I protect it" Guardians of Cultural and Natural Heritage.Foundation for Education and Development of Civil Society in November and December 2007, implemented a series of training educators on the Guardians of Nature and Cultural Heritage - community leaders, based on his work on respect for nature and culture. The course was attended by young, and curious persons, wishing to take action on behalf of their communities.


Participants acquire the tools to protect valuable natural resources and cultural heritage - the knowledge and skills necessary to work as a Guardian.
Addressed the following topics:
- Craft journalism and ways to describe the reality
- Group Management and working methods with local communities
- The Art of social mediation and conflict resolution
- The Art of speaking, self-presentation, effectively sell their ideas
- Methods of protecting natural and cultural resources in Europe
- Preparation of the awareness campaign on conservation
Each participant received a handbook containing basic information useful in tasks guard, and a certificate confirming participation in the training with an individual number for each Guard.


The independently prepared tasks, presenting the work of guards prepare interesting and useful for the protection in your area.List of certified guards


The independently prepared tasks, presenting the work of guards prepare interesting and useful for the protection in your area. Below is a list of certified guards (along with the number of Guard) and the selection of their work / projects (. PDF)

1st Jacek Jedrzejczak, Lodz,

2nd Joanna Jedrzejczak, Lodz,

3rd Bogna Stawicka, Lodz

11th Dorota Dziedzic, Andrespol

12th Agata Firlej, Warsaw

13th Edith Gawlik, Zelów
"Historic church in Buczku" - Late Gothic parish church of St. John the Baptist was built about half of the fifteenth century with the foundation P. Buczkowski,  then the owner of the goods. Located in the center of town on a small hill was rebuilt and enlarged several times (...) read more

14th Malgorzata Godlewska, aged Łęczyca
"Halophytes from Łęczyca" - It is difficult to give a precise definition and clear classification of halophytes. Generally one can say that this species of halophytes, which for its development needs of sodium chloride. In Poland, the richest flora of halophytes occurs in coastal areas, in Kujawy and around Łęczyca. (...) Read more

15th Catherine Małowiecka, Aleksandrów Łódzki
"Small park in Aleksandrów - Former Jewish market" - The site is located at the intersection of Warsaw Street and Zgierska, Square, Fair Market facilitate first Modest, relatively poor park at first glance did not call attention. Seems to be a mixed cluster of several trees on a small space. (...) Read more

16th Marta Maruszewska, Lodz

17th Striped Jolanta, Lodz
"The beauty unknown to us-building MOSiR in Lodz" Is located in a nice mansion and proportionate, and is a typical example of a modest building nobility. Located today in a big city it

is one of the few remnants of the period when there was still around the industry. (...) Read more

18th Florentyna Agnieszka Pawlak, 28, Łęczyca
"Lutheran Cemetery in Łęczyca" - Devastated, the lack of followers in the city, probably once contained many noble tombs. Currently, the small area with old trees retained a group of monuments of high artistic value (...) read more

19th Dorota Sadowska, Lodz
"Ordinary beauty" - Villa is one of the best examples of Art Nouveau in Łódź. Small, charming, standing on the sidelines, although separated from the rest of the gray street, does not raise its rightful attention. Currently housed in the Villa Department of German Studies (Gdansk facilitate 107) (...) read more

20th Partition Ziółkowska, Lodz
"Stroking cobblestones" - Incredible energy project, which aims to draw attention to the sad fate of cobblestones on a dubious example of living in the street Tuwim in Lodz (old st. Drive) (...) read more

21st Marek Ciesielski, Lodz
"Recent memory: old Chojny" - It's just a 102-year-old, neglected house. More than its architecture, which is also a beauty, it enchants its amazing atmosphere. (...) Read more

22nd Damian Gladysz, Lubomierz

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w listopadzie i grudniu 2007 roku zrealizowała cykl szkoleń kształcących na Strażników Dziedzictwa Przyrody i Kultury - liderów społeczności lokalnych, bazujących w swojej pracy na szacunku dla przyrody i kultury. W kursie wzięły udział młode, ciekawe świata osoby, pragnące podjąć działania na rzecz swoich społeczności lokalnych.


Uczestnicy zdobywali odpowiednie narzędzia do ochrony najcenniejszych zasobów dziedzictwa przyrody i kultury - wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy Strażnika.
Poruszone zostały następujące tematy:
- Rzemiosło dziennikarskie i sposoby opisu zastanej rzeczywistości
- Zarządzanie grupą i metody pracy ze społecznościami lokalnymi
- Sztuka mediacji społecznej i rozwiązywania konfliktów
- Sztuka przemawiania, autoprezentacji, skutecznego sprzedawania swoich pomysłów
- Metody ochrony zasobów przyrodniczo- kulturalnych w Europie
- Przygotowanie kampanii społecznej nt. ochrony przyrody
Każdy uczestnik otrzymał poradnik zawierający podstawowe informacje przydatne w realizacji zadań strażniczych, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wraz z numerem indywidualnym dla każdego Strażnika.


W ramach samodzielnie przygotowanego zadania, Strażnicy przygotowali prace prezentujące ciekawe i warte ochrony miejsce w swojej okolicy.


W ramach samodzielnie przygotowanego zadania, Strażnicy przygotowali prace prezentujące ciekawe i warte ochrony miejsce w swojej okolicy. Poniżej znajduje się lista certyfikowanych strażników (wraz z numerem Strażnika) oraz wybrane z przygotowanych przez nich prac/projektów (w formacie .PDF)

1. Jacek Jędrzejczak, Łódź

2. Joanna Jędrzejczak, Łódź

3. Bogna Stawicka, Łódź

11. Dorota Dziedzic, Andrespol

12. Agata Firlej,  Warszawa

13. Edyta Gawlik, Zelów
"Zabytkowy kościółek w Buczku"- Późnogotycki kościół parafialny p. w. św. Jana Chrzciciela wybudowano około połowy XV w. z fundacji P. Buczkowskiego, ówczesnego właściciela dóbr. Położony w centrum miejscowości na niewielkim wzniesieniu był kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowany(...) czytaj więcej

14. Małgorzata Godlewska, lat Łęczyca
"Halofity spod Łęczycy"- Trudno podać ścisłą definicję i przejrzystą klasyfikację halofitów. Ogólnie można powiedzieć, że halofity to gatunki, które do swojego rozwoju potrzebują chlorku sodu. W Polsce najbogatsza flora halofitów występuje na terenach nadmorskich, na Kujawach oraz w okolicach Łęczycy. (...) czytaj więcej

15. Katarzyna Małowiecka, Aleksandrów Łódzki
"Niewielki park w Aleksandrowie Łódzkim - Dawne targowisko Żydowskie"- Miejsce to znajduje się u zbiegu ulicy Warszawskiej i Zgierskiej, na placu, ulat Targowy Rynek 1. Skromny, dość ubogi park na pierwszy rzut oka nie przykuwa uwagi. Zdaje się być skupiskiem kilku mieszanych drzew na niewielkiej przestrzeni. (...) czytaj więcej
16. Marta Maruszewska, Łódź

17. Jolanta Pasiak, Łódź
"Piękno nam nieznane- budynek MOSiR w Łodzi " znajduje się w ładnym i proporcjonalnym dworku; jest typowym przykładem skromnego budownictwa szlacheckiego. Położony dziś na terenie wielkiego miasta jest jedną z niewielu pozostałości okresu, gdy wokół nie było jeszcze przemysłu. (...) czytaj więcej

18. Agnieszka Florentyna Pawlak, lat 28, Łęczyca
"Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Łęczycy- Zdewastowany", z powodu braku wyznawców na terenie miasta, najprawdopodobniej zawierał niegdyś wiele szlacheckich nagrobków. Obecnie na niewielkim terenie, pośród starych drzew zachowana jest grupa pomników o wysokich walorach artystycznych (...) czytaj więcej

19. Dorota Sadowska, Łódź
"Zwyczajne piękno"- Willa jest jednym z najlepszych przykładów łódzkiej secesji. Mała, urokliwa, stojąca na uboczu, mimo iż odgrodzona od reszty szarej ulicy, nie budzi należnego jej zainteresowania. Obecnie w Willi mieści się Katedra Badań Niemcoznawczych (ul Gdańska 107) (...) czytaj więcej

20. Partycja Ziółkowska, Łódź
"Głaszcząc kocie łby"- niesamowicie energetyczny projekt, którego celem jest zwrócenie uwagi na smutny los kocich łbów na wątpliwym przykładzie zamieszkujących ulicę Tuwima w Łodzi (dawnej ul. Przejazd) (...) czytaj więcej

21. Marek Ciesielski, Łódź
"Ostatnie wspomnienie: Stare Chojny" - to zaledwie 102-letnia, stara, zaniedbana, kamienica. Bardziej od jej architektury która również jest piękna, urzeka jej niesamowity klimat. Każdego człowieka który choćby przejdzie obok niej potrafi zaczarować i sprawić ze będzie do niej powracał. (...) czytaj więcej

22. Damian Gładysz, Lubomierz
"Zespół Rzeźb"- Dolny Rynek Lubomierza naprzeciw ratusza zdobi XVIII wieczna kolumna morowa ufundowana przez rodzinę Tannerów (opatkę Martę Tanner) dla upamiętnienia zarazy, która spustoszyła miasto w latach 1730-36. (...) czytaj więcej

23. Łukasz Mikołajczak, Łódź
"Drukarska kamienica" -Dom pod Gutenbergiem to nazwa kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 86. Przechodzień ze względu na urodę tego miejsca, na pewno nie mija go obojętnie, ale mało kto wie jakie tajemnie kryje w sobie ten budynek. (...) czytaj więcej

24. Rafał Motyl, Łódź

25. Grzegorz Żero, Warszawa
"Zielony fort'- W warszawskiej dzielnicy Bemowo znajduje się jeden z najlepiej zachowanych fortów w stolicy noszący imię generała Bema. Obiekt ten, nazywany początkowo Fortem Parysów, został zbudowany latach 1886-1890 z użyciem ziemi i cegieł (...) czytaj więcej

26. Magdalena Dunaj, Łódź

27. Henryk Stawicki, Łódź

28. Olga Bręczewska, Plewiska

29. Alina Konieczka, Poznań

30. Marek Perkowski, Poznań

31. Dagmara Łacny, Łódź

32. Agnieszka Iwaszkiewicz, Łódź

Projekt pod nazwą "Świat Wokół Mojego Domu Znam i Chronię" był realizowany w ramach dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO

W ramach samodzielnie przygotowanego zadania, Strażnicy przygotowali prace prezentujące ciekawe i warte ochrony miejsce w swojej okolicy. Poniżej znajduje się lista certyfikowanych strażników (wraz z numerem Strażnika) oraz wybrane z przygotowanych przez nich prac/projektów (w formacie .PDF)
1. Jacek Jędrzejczak, lat 34, Łódź
2. Joanna Perkowska, lat 27, Łódź
3. Bogna Stawicka, Łódź
11. Dorota Dziedzic, Andrespol
12. Agata Firlej, lat 27, Warszawa
13. Edyta Gawlik, lat 28, Zelów
?Zabytkowy kościółek w Buczku?- Późnogotycki kościół parafialny p. w. św. Jana Chrzciciela wybudowano około połowy XV w. z fundacji P. Buczkowskiego, ówczesnego właściciela dóbr. Położony w centrum miejscowości na niewielkim wzniesieniu był kilkakrotnie przebudowywany i rozbudowany(...) czytaj więcej
14. Małgorzata Godlewska, lat 27, Łęczyca
?Halofity spod Łęczycy?- Trudno podać ścisłą definicję i przejrzystą klasyfikację halofitów. Ogólnie można powiedzieć, że halofity to gatunki, które do swojego rozwoju potrzebują chlorku sodu. W Polsce najbogatsza flora halofitów występuje na terenach nadmorskich, na Kujawach oraz w okolicach Łęczycy. (...) czytaj więcej
15. Katarzyna Małowiecka, lat 21, Aleksandrów Łódzki
?Niewielki park w Aleksandrowie Łódzkim - Dawne targowisko Żydowskie? - Miejsce to znajduje się u zbiegu ulicy Warszawskiej i Zgierskiej, na placu, ulat Targowy Rynek 1. Skromny, dość ubogi park na pierwszy rzut oka nie przykuwa uwagi. Zdaje się być skupiskiem kilku mieszanych drzew na niewielkiej przestrzeni. (...) czytaj więcej
16. Marta Maruszewska, lat 23, Łódź
17. Jolanta Pasiak, lat 15, Łódź
"Piękno nam nieznane- budynek MOSiR w Łodzi " ?znajduje się w ładnym i proporcjonalnym dworku; jest typowym przykładem skromnego budownictwa szlacheckiego. Położony dziś na terenie wielkiego miasta jest jedną z niewielu pozostałości okresu, gdy wokół nie było jeszcze przemysłu. (...) czytaj więcej
18. Agnieszka Florentyna Pawlak, lat 28, Łęczyca
?Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Łęczycy?- Zdewastowany, z powodu braku wyznawców na terenie miasta, najprawdopodobniej zawierał niegdyś wiele szlacheckich nagrobków. Obecnie na niewielkim terenie, pośród starych drzew zachowana jest grupa pomników o wysokich walorach artystycznych (...) czytaj więcej
19. Dorota Sadowska, lat 23, Łódź
?Zwyczajne piękno?- Willa jest jednym z najlepszych przykładów łódzkiej secesji. Mała, urokliwa, stojąca na uboczu, mimo iż odgrodzona od reszty szarej ulicy, nie budzi należnego jej zainteresowania. Obecnie w Willi mieści się Katedra Badań Niemcoznawczych (ulat Gdańska 107) (...) czytaj więcej
20. Partycja Ziółkowska, lat 31, Łódź
?Głaszcząc kocie łby?- niesamowicie energetyczny projekt, którego celem jest zwrócenie uwagi na smutny los kocich łbów na wątpliwym przykładzie zamieszkujących ulicę Tuwima w Łodzi (dawnej ul. Przejazd) (...) czytaj więcej
21. Marek Ciesielski, lat 17, Łódź
?Ostatnie wspomnienie: Stare Chojny? - to zaledwie 102-letnia, stara, zaniedbana, kamienica. Bardziej od jej architektury która również jest piękna, urzeka jej niesamowity klimat. Każdego człowieka który choćby przejdzie obok niej potrafi zaczarować i sprawić ze będzie do niej powracał. (...) czytaj więcej
22. Damian Gładysz, lat 32, Lubomierz
?Zespół Rzeźb?- Dolny Rynek Lubomierza naprzeciw ratusza zdobi XVIII wieczna kolumna morowa ufundowana przez rodzinę Tannerów (opatkę Martę Tanner) dla upamiętnienia zarazy, która spustoszyła miasto w latach 1730-36. (...) czytaj więcej
23. Łukasz Mikołajczak, lat 24, Łódź
?Drukarska kamienica? -Dom pod Gutenbergiem to nazwa kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 86. Przechodzień ze względu na urodę tego miejsca, na pewno nie mija go obojętnie, ale mało kto wie jakie tajemnie kryje w sobie ten budynek. (...) czytaj więcej
24. Rafał Motyl, lat 23, Łódź
25. Grzegorz Żero, lat 23, Warszawa
?Zielony fort?- W warszawskiej dzielnicy Bemowo znajduje się jeden z najlepiej zachowanych fortów w stolicy noszący imię generała Bema. Obiekt ten, nazywany początkowo Fortem Parysów, został zbudowany latach 1886-1890 z użyciem ziemi i cegieł (...) czytaj więcej
26. Magdalena Dunaj, lat 27, Łódź
27. Henryk Stawicki, lat 25, Łódź
28. Olga Bręczewska, lat 30, Plewiska
29. Alina Konieczka, lat 29, Poznań
30. Marek Perkowski, lat 16, Poznań
31. Dagmara Łacny, lat 24, Łódź
32. Agnieszka Iwaszkiewicz, lat 28, Łódź
Projekt pod nazwą "Świat Wokół Mojego Domu Znam i Chronię" był realizowany w ramach dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.